גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

תקנון

תקנון ארגון הסגל האקדמי בטכניון (עודכן ביום 7.12.23)

(כולל את השינויים שבוצעו מעת לעת באישור חברי הארגון)

1. שם הארגון

ארגון הסגל האקדמי בטכניון (להלן בקיצור "הארגון"). ובאנגלית : Technion Faculty Association

2. תפקידי הארגון

2.1. הארגון מאגד את חבריו לשם טיפול וטיפוח ענייניהם הפרופסיונליים הקשורים בעבודתם בטכניון ויצוגם בפני מוסדות הטכניון וגופים אחרים.

2.2. מטרות הארגון כוללות, בין השאר, את ייצוג חברי הארגון באמצעות מוסדותיו לגבי :

2.2.1. תנאי העבודה (משכורות, שעות עבודה, חופשה, ותק, פיטורים וכו'). 
2.2.2 זכויות סוציאליות (קופת תגמולים, פנסיה, ביטוח, פיצויים וכו'). 
2.2.3 סיוע הטכניון בדיור. 
2.2.4 השתלמות ושנת שבתון. 
2.2.5 השגת הלוואות, הקלות והנחות לחברי הארגון. 
2.2.6 הגנה מפני פגיעה בחופש המצפון. 
2.2.7. קשרים עם מוסדות המדינה בעניינים הקשורים למטרות הארגון. 
2.2.8. קיום מגע, שיתוף פעולה והתקשרות עם ארגונים פרופסיונליים ואקדמיים בטכניון ומחוץ לו.

3. חברות בארגון

3.1. הארגון מאגד את חברי הסגל האקדמי (להלן "חברי הסגל") של הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (להלן "הטכניון"), בעלי מינוי אקדמי, הממלאים תפקידי הוראה או מחקר בטכניון, בהיקף חצי משרה לפחות, או חברי הארגון שפרשו לגמלאות, כמפורט בסעיף 4.

3.2. כל חבר סגל כנ"ל הוא חבר בארגון, אלא אם כן :

3.2.1 הודיע במכתב רשום ליו"ר הארגון, שאין ברצונו להיות חבר בארגון. 
3.2.2. הודיע ליו"ר הארגון במכתב רשום, שברצונו לפרוש מהארגון. 
3.2.3. חדל להיות חבר סגל הטכניון (למעט חברי סגל שיצאו לגמלאות). 
3.2.4. אב בית הדין של משפט חברים הודיע במכתב רשום ליו"ר הארגון על הוצאת חבר סגל מהארגון, לפי פסק דין של משפט חברים, וזאת חודש ימים לאחר תום כל הליכי השפיטה והערעור שבתקנון.

4. מבנה הארגון

4.1. הארגון מורכב מחטיבות וכל חבר סגל ישתייך לאחת מהן.

4.2. חטיבה א' - מאגדת חברי סגל בדרגות : פרופסור, פרופסור מחקר. 
חטיבה ב' - מאגדת חברי סגל בדרגות : פרופסור חבר, חבר מחקר בכיר, פרופסור חבר קליני, מורה א'.
חטיבה ג' - מאגדת חברי סגל בדרגות : מרצה בכיר, עמית מחקר בכיר, מרצה בכיר קליני, מורה ב', מרצה, עמית מחקר, מרצה קליני, מורה ג'.
חטיבה ד' - מאגדת חברי סגל שפרשו לגמלאות.

4.3. חבר סגל נספח ישתייך לחטיבה המתאימה לדרגתו.

5. מוסדות הארגון

5.1. מוסדות הארגון הם :

5.1.1. אסיפה כללית של חברי הארגון (להלן : "האסיפה הכללית"). 
5.1.2. ועד הארגון (להלן : "הועד"). 
5.1.3. ועדת הביקורת. 
5.1.4. ועדת משפט החברים.

5.2. לכל חבר ארגון בעל מנוי של לפחות חצי משרה הזכות להשתתף בבחירות.

5.2.1. למוסדות הארגון המפורטים בסעיף 5.1 ב' ג' ד' יכולים להיבחר חברים במשרה מלאה בלבד, שאינם קרובים זה לזה, כמשמעתו של המונח קרובים בסעיף 76 ד' לפקודת מס הכנסה. 
5.2.2. הבחירות למוסדות הארגון תהיינה חשאיות.

5.3. האסיפה הכללית היא הסמכות העליונה של הארגון (בהגבלות שבסעיף 10).

6. ועדת הארגון

6.1. ועד הארגון ינהל את ענייני הארגון בהתאם לתקנון; הועד יקרא לאסיפות כלליות ויבצע את ההחלטות החוקיות של הארגון; ינהל את משק הארגון ויעסוק בהכנת, ביצוע ובבקרת תקציב הארגון; ייצג את חברי הארגון כלפי מוסדות הטכניון ומוסדות חוץ בתחום הפעולות החוקיות של הארגון.

6.2. הועד יורכב מ – 5 חברים : מיו"ר הארגון שיכהן כיו"ר הועד ומנציגי החטיבות א' – נציג אחד, ב' – שני נציגים, וג' – נציג אחד. 
לחטיבה ד' אין נציגים בועד, אך היא רשאית לשלוח משקיף.

6.3. בחירת ועד הארגון לרבות יו"ר הארגון.

6.3.1. הועד ויו"ר הארגון יכהנו שנתיים מלאות מ – 1 בינואר עד 31 בדצמבר בשנה שלאחר מכן. 
6.3.2. הבחירות תהיינה חשאיות ותערכנה אחת לשנה לסירוגין, בתחילת חודש דצמבר. שנה אחת יבחר יו"ר הארגון ונציגי חטיבה ב' ובשנה שלאחריה יבחרו נציגי חטיבות א' ו - ג'. יו"ר הארגון יבחר בבחירות אישיות. היו"ר והועד נבחרים על ידי כלל חברי הארגון בעלי זכות בחירה (סעיף 5.2) במשאל בכתב. הבחירה תיעשה ע"י סימון שמות הנבחרים על גבי גיליון שבו רשומים שמות כל המועמדים. 
6.3.3. אחת לשנה, בחודש נובמבר, תשלח ועדת הביקורת חוזר לחברי הארגון בו יתבקשו להציע שמות מועמדים לתפקידים העומדים לבחירה באותה שנה. 
6.3.4. כל שני חברי ארגון רשאים להציע שמות מועמדים שהסכימו בכתב. 
6.3.5. ועדת הביקורת תפרסם את תוצאות הבחירות בסוף חודש דצמבר של אותה שנה.
6.3.6. המועמדים שקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר, יבחרו כחברי הועד, כפוף לסעיף 6.2. הבאים אחריהם במניין הקולות יבחרו כממלאי מקומם, כפוף לסעיף 6.2 ולסעיף 6.5 . 
6.3.7. אחת לשנתיים, בשנה שבה נבחר יו"ר הארגון, יבחרו חברי חטיבה ד' במשקיף במשאל בכתב בין חברי חטיבתם, באותו נוהל בחירות. 
6.3.8. יו"ר הארגון יוכל להיבחר מחדש בתום כל קדנציה, לא יותר משלוש קדנציות רצופות ולתקופה שלא תעלה על שש שנים. 
6.3.9. הבעת אי-אמון ביו"ר - אסיפה כללית שתכונס בהתאם לתקנה 9.3 יכולה להביע אי-אמון ביו"ר ועד הארגון, בהצבעה על פי רוב שני שליש הקולות. קיבלה ההצעה רוב פשוט בלבד, תובא בו במקום ומיד לקריאה שנייה כאמור בסעיף 9.6.4. האסיפה יכולה להחיל את סעיף 9.6.5 על הצבעת אי-האמון. 
6.3.10. הביעה האסיפה הכללית (בהצבעה או במשאל) אי-אמון ביו"ר, ייחשב היו"ר כמתפטר מן הועד, וועדת הביקורת תארגן בחירות ליו"ר חדש בהתאם לסעיף 6.3.1. 
6.3.11. עד לבחירת יו"ר חדש יבחר הועד מבין חבריו ממלא מקום ליו"ר. לא נמצא רוב למועמד מקרב הועד, יכהן בתפקיד יו"ר ועדת הביקורת.

6.4. תוך שבועיים מיום ספירת הקולות תתקיים ישיבת הועד הראשונה, בה יבחרו חברי הועד את גזבר הועד.

6.5. התפטרות חבר ועד –

6.5.1. חבר ועד המתפטר, והוא נציג יחיד של חטיבתו, יכנס במקמו ממלא מקומו מאותה חטיבה. אם אין ממלא מקום כנ"ל, יבחר נציג חדש הנמנה על אותה חטיבה. הבחירות תתקיימנה בתוך 45 ימים ע"י כלל חברי הארגון, לפי סעיף 5.2 לתקנון הארגון. עד מועד בחירת נציג חדש, ימשיך חבר הועד המתפטר למלא את התפקיד. 
6.5.2. חבר ועד המתפטר והוא אינו נציג יחיד של חטיבתו, יכנס במקומו ממלא המקום בעל מניין הקולות הרב ביותר. 
6.5.3. חבר ועד שעבר לחטיבה אחרת תוך כדי כהונתו, אם הוא נציג יחיד של חטיבתו, יחשב כמתפטר. 
6.5.4. חבר ועד הנעדר מהטכניון לתקופה של למעלה משלושה חודשים – יחשב כמתפטר.

6.6. הועד רשאי למנות ועדות אד-הוק למטרות מיוחדות ולבקש מהן דו"ח בכתב.

6.7

6.7.1. חתימת היו"ר מחייבת את הארגון, אם היא בהתאם להחלטות החוקיות של הועד. 
6.7.2. היו"ר רשאי לפעול על פי שיקול דעתו בעניינים אישיים של חברי סגל, תוך כדי דיווח שוטף לועד, אלא אם כן ידרוש חבר הסגל החלטת ועד בעניינו. במקרה כזה יפעל היו"ר לפי הנחיות הועד.

6.8. הועד נחשב כמתפטר :

6.8.1. אם רוב חברי הועד הודיעו על כך במכתב רשום ליו"ר ועדת הביקורת. 
6.8.2. כאשר הובע אי אמון בועד ע"י האסיפה הכללית.

6.9. הועד שהתפטר יעביר את ענייניו לועדת הביקורת, אלא אם כן הסכים לבקשת ועדת הביקורת להמשיך בעבודתו עד לבחירת ועד חדש. ועדת הביקורת תארגן בהקדם בחירות לועד החדש.

6.10. ישיבות ועד הארגון :

6.10.1. ישיבות רגילות של הועד תתקיימנה בדרך כלל אחת לחודש, פרט לחופשת הקיץ, שאז הן תתקיימנה לפי הצורך. 
6.10.2. ישיבות מיוחדות של הועד תתקיימנה על פי החלטת: היו"ר או 3 חברי ועד או ועדת הביקורת. היו"ר או ועדת הביקורת יזמנו את הישיבה המיוחדת תוך 4 ימי עבודה לאחר ההחלטה.

6.11. ישיבות הועד סגורות, אלא אם כן הועד החליט ברוב קולות לערוך ישיבה פומבית או להזמין אורחים. חברי ועדת הביקורת יוזמנו לישיבות הועד.

6.12. חברי הועד, חברי ועדת הביקורת, ונציג הגמלאים יקבלו הזמנה לישיבה בכתב או בטלפון או בדואר אלקטרוני, עם סדר היום של הישיבה.

6.13. יושב ראש הועד ישב בראש ישיבת הועד, ובהעדרו יבחר הועד ממלא מקום מקרוב חבריו אלא אם החליטה ועדת הביקורת שחל סעיף 7.1 ה'.

6.14. יו"ר הארגון ידאג לניהול פרוטוקול תמציתי מישיבות הועד. לאחר אישור הפרוטוקול ע"י הועד, רשאי כל חבר ארגון לעיין בו במשרד הארגון, פרט לחלקיו שיוכרזו ע"י הועד כחסויים. חבר ארגון יהיה רשאי לעיין בחלק חסוי אם הוסמך לכך ע"י ועדת הביקורת.

6.15. הקוורום בישיבת ועד הוא עד 3 חברי ועד, בתוכם היו"ר, פרט למקרים שבסעיף 6.13 .

6.16. החלטות הועד תתקבלנה ברוב קולות הועד (שלושה קולות).

6.17. החלטות הועד מחייבות את כל חברי הארגון.

7. ועדת הביקורת

7.1. תפקידי ועדת הביקורת הם :

7.1.1. לבקר את חוקיות ההחלטות והפעולות של מוסדות הארגון. 
7.1.2. לבקר את הניהול הכספי של הארגון. 
7.1.3. לארגן את הבחירות למוסדות הנבחרים של הארגון ולפקח עליהן ועל המשאלים. 
7.1.4. למלא את מקום הועד במקרה שהועד התפטר או שהובע אי-אמון כלפי מרבית חבריו. 
7.1.5. יו"ר ועדת הביקורת ישב בראש ישיבת ועד חוקית, כאשר יו"ר הארגון סרב להשתתף בה.

7.2.

7.2.1. חברי ועדת הביקורת רשאים להשתתף בכל ישיבות המוסדות הנבחרים של הארגון 
ללא זכות הצבעה ולקבל דוחו"ת על פעולתם, להוציא משפט חברים. 
7.2.2. ועדת הביקורת מוסמכת לכנס ישיבת ועד ארגון או אסיפה כללית (בהתאם לסעיף 9.3 ד'), לערוך את משאלי הארגון ולפקח עליהם.

7.3. לקראת הבחירות בסוף השנה האזרחית תגיש ועדת הביקורת דו"ח שנתי בכתב על פעולות מוסדות הארגון הנבחרים וניהול המשק הכספי. הדו"ח יוגש לועד לפחות שבועיים לפני קיום הבחירות. העתקי הדו"ח המלא בצירוף הערות הועד ימצאו במשרד הארגון וחברי הארגון רשאים לעיין בהם. תמצית הדו"ח תישלח לחברי הארגון עם גיליון הבחירות.

7.4. ועדת הביקורת מורכבת משלושה חברים שייצגו כל אחת מחטיבות א', ב', ו- ג' , ושאינם חברים במוסד נבחר אחר של הארגון. שני חברי ועדת הביקורת יהוו מניין חוקי.

7.5. ועדת הביקורת תכהן במשך שנתיים, מ- 1 בינואר עד 31 בדצמבר בשנה שלאחר מכן, בחפיפה לתקופת כהונת הועד.

7.6. בחירת 3 חברי ועדת הביקורת תעשה על פי הנוהל הבא :

7.6.1. ועדת הביקורת היוצאת ממונה על עריכת הבחירות לועדת הביקורת החדשה. 
7.6.2. אחת לשנה בחודש נובמבר, במועד הצעת המועמדים לועד, ישלח חוזר לחברי הארגון בו יתבקשו להציע שמות מועמדים. שני חברי ארגון חתומים על ההצעה רשאים להציע שמות מועמדים שהסכימו לכך בכתב. 
7.6.3. כל חברי הארגון בעלי זכות בחירה בוחרים את חברי ועדת הביקורת. 
7.6.4. הבחירות תיערכנה אחת לשנה לסירוגין, בחודש דצמבר, במשאל בכתב, כשבגיליון רשומים שמות כל המועמדים. שנה אחת יבחר נציג חטיבה ב' ובשנה שלאחריה יבחרו נציגי חטיבות א' ו – ג'. 
7.6.5. ועדת הביקורת תפרסם את תוצאות הבחירות בסוף חודש דצמבר של אותה שנה. 
7.6.6. 3 המועמדים, שקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר, בכפוף לסעיף 7.4, יבחרו לועדת הביקורת. הבאים אחריהם במניין הקולות, בכפוף לסעיף 7.4, ישמשו כממלאי מקום. 
7.6.7. חבר ועדת הביקורת הנאלץ להיעדר מהטכניון במשך למעלה מ- 3 חודשים, יודיע על כך ליו"ר ועדת הביקורת ויחשב כמתפטר. במקומו יכנס ממלא המקום, שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר, בכפוף לסעיף 7.4. 
7.6.8. אם אין ממלא מקום, ועדת הביקורת תארגן בחירת חבר חדש לועדת הביקורת.

7.7. ועדת הביקורת תתכנס תוך חודש מהבחירות לשם בחירת יו"ר.

7.8. יו"ר ועדת הביקורת יכנס את הועדה לישיבה :

7.8.1. לפי הצורך. 
7.8.2. להכנת הדו"ח השנתי. 
7.8.3. לפי דרישת שני חברי ועדת הביקורת. 
7.8.4. לפי דרישת יו"ר הארגון או 3 חברי ועד.

8. משפט חברים

8.1. משפט חברים ידון ויפסוק בסכסוכים חברתיים שבין 2 חברי הארגון או בין חבר הארגון ומוסדותיו. לא ידונו סכסוכים כספיים בין חברים או סכסוכים בעניין פלילי.

8.2. משפט חברים רשאי לגבות עדויות מאת המתדיינים, מאת חברי הארגון וחברי מוסדותיו, שיש להם ידיעה בקשר לסכסוך. משפט חברים רשאי לנהוג בכל צורה הנראית לו.

8.3. ישיבות משפט החברים יהיו סגורות, אלא אם כן החליט שיהיו פתוחות בהסכמת שני הצדדים.

8.4. משפט החברים רשאי לפסוק :

8.4.1. מתן נזיפה ללא פרסום. 
8.4.2. מתן נזיפה עם פרסום. 
8.4.3. הוצאת חבר מן הארגון למשך זמן קצוב. 
8.4.4. הוצאת חבר מן הארגון לצמיתות.

8.5. במקרה של החלטה להוציא חבר מן הארגון, רשאי החבר לערער בפני האסיפה הכללית.

8.6. ועדת משפט החברים תהיה מורכבת מ- 5 חברים, כשלכל חטיבה מחטיבות א' ב' ו- ג' – נציג אחד לפחות. בהעדר נציג לחטיבה, ימנה ראש ועדת הביקורת נציג מתאים.

8.6.1. ועדת משפט חברים תבחר במועד בחירת יו"ר הארגון ותכהן במשך שנתיים. 
8.6.2. ועדת הביקורת תהיה ממונה על עריכת הבחירות לועדת משפט חברים. 
8.6.3. אחת לשנתיים, בחודש נובמבר, במועד הצעת המועמדים ליו"ר הארגון, ישלח חוזר לחברי הארגון, בו יתבקשו להציע שמות מועמדים. שני חברי ארגון חתומים על ההצעה רשאים להציע שמות מועמדים שהסכימו לכך בכתב. 
8.6.4. הבחירות יערכו אחת לשנתיים, בתחילת חודש דצמבר, במשאל בכתב, כשבגיליון רשומים שמות כל המועמדים. 
8.6.5. ועדת הביקורת תפרסם את תוצאות הבחירות אחת לשנתיים, בסוף חודש דצמבר. 
8.6.6. 5 המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר יבחרו כחברי משפט חברים. 
8.6.7. מועמדים אחרים, שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר ושלא נבחרו למשפט חברים, ישמשו כממלאי מקום, בכפוף לרישא של סעיף 8.6 . 
8.6.8. התפטרות חבר בועדת משפט החברים – 
חבר ועדה המתפטר, והוא נציג יחיד של חטיבתו, יכנס במקומו ממלא מקומו מאותה החטיבה. אם אין ממלא מקום כנ"ל, יבחר נציג חדש ע"י כלל חברי הארגון. 
חבר ועדה המתפטר, והוא אינו נציג יחיד של חטיבתו, יכנס במקומו ממלא המקום בעל מניין הקולות הרב ביותר מכל חטיבה שהיא. 
חבר ועדה שעבר לחטיבה אחרת תוך כדי כהונתו, אם הוא נציג יחיד של חטיבתו, יחשב כמתפטר, ובמקומו יכנס ממלא מקומו מאותה החטיבה. אם אין ממלא מקום – כלל חברי הארגון יבחרו נציג חדש. 
חבר ועדה הנעדר מהטכניון לתקופה של למעלה משלושה חודשים – יחשב כמתפטר.


8.7. 5 חברי ועדת משפט החברים יתכנסו תוך חודש מיום פרסום תוצאות הבחירות לבחירת אב בין הדין, שיהיה חבר חטיבה א' או ב'.


8.8. אב בית הדין יבחר 3 חברים מקרב משפט החברים, שישמשו בית דין. בבית הדין ישבו חברי חטיבה מחטיבת כל בעל דין.

9. אסיפה כללית של הארגון

9.1. סמכות – האסיפה הכללית של החברים היא בעלת סמכות עליונה בארגון. החלטותיה החוקיות מחייבות את חברי הארגון ומבטלות החלטה של כל מוסד אחר של הארגון, בכפוף לסעיף 10.
האסיפה הכללית רשאית למנות ועדת דוחות ומאזן אשר תוסמך לאשר את המאזן והדוחות הכספיים השנתיים של הארגון, במקום מליאת האסיפה הכללית. חברי הוועדה יהיו מקרב חברי האסיפה הכללית ומספרם יהיה לא זוגי.

9.2. האסיפה הכללית תתכנס בהתאם להחלטת ועד הארגון, כאשר ימצאו נושאים אשר ידרשו התייעצות או קבלת החלטות בעלות משמעות כללית לחברי הסגל, אך לפחות פעם אחת בשנה, או בהתאם לסעיף 9.3. דו"ח על פעילות הועד יימסר לחברים אחת לשנה במהלך האסיפה הכללית.

9.3. כינוס אסיפה – אסיפה כללית תכונס תוך שבועיים :

9.3.1. לפי החלטת הועד, כאמור בסעיף 9.2. 
9.3.2. לפי דרישת 50 חברים בעלי זכות בחירה (סעיף 5.2.), החתומים על קריאה לכינוס האסיפה, הכוללת את סדר היום והצעות ההחלטה. 
9.3.3. לפי החלטה פה אחד של ועדת הביקורת. 
9.3.4. יוזם האסיפה, עפ"י הסעיפים דלעיל, חייב להמציא ליו"ר ועדת הביקורת סדר יום והצעות החלטה.

9.4. סדר היום – סדר היום של האסיפה הכללית יתפרסם לפחות שלושה ימי עבודה לפני כינוסה, ולגבי הצעה הדורשת שינוי בתקנון (להלן : "שאלה חוקתית") – לפחות שבועיים לפני כינוסה.

9.4.1. בסדר היום יצוינו במפורש : 
א. סעיפי הדיון. 
בכל סעיף שהוא לשם דיווח בלבד, תופיע המילה "דיווח". 
ב. משך האסיפה, למעט בדיון על עיצומים או שביתה. 
9.4.2. הצעות החלטה בסעיפי סדר היום תשלחנה לכל חברי הסגל מראש ומיד עם אישור קיום האסיפה.

9.5. יושב ראש – יו"ר הארגון יפתח את האסיפה הכללית, ויארגן את בחירת יושב ראש האסיפה מיד בתחילתה. היו"ר הנבחר ינהלה על פי כללי הנוהל של אסיפות הארגון.

9.6. מנין חוקי – האסיפה הכללית תהיה חוקית אם נוכחים בה 40 חברים לפחות (מנין רגיל), ולגבי שאלה חוקתית – אם נוכחים בה 80 חברים לפחות (מנין מיוחס). למרות האמור לעיל, אסיפה במניין רגיל יכולה להחליט על העברת שאלה חוקתית להכרעה במשאל בכתב.

9.6.1. אם לא היה מנין חוקי לאסיפה הכללית, תתכנס אסיפה כללית עם אותו סדר יום 3 עד 10 ימים אחרי התאריך שנקבע קודם. אסיפה זו תהיה חוקית בכל מספר נוכחים אם היא תדון בשאלות שאינן חוקתיות. 
9.6.2. בעניינים חוקתיים דרוש מנין חוקי של 80 חברים גם באסיפה השנייה. אם באסיפה השנייה יהיו 40 חברים לפחות, האסיפה רשאית להחליט על עריכת משאל בכתב על הצעות ההחלטה שהופיעו בסדר היום. במקרה זה תוצאת המשאל תחשב כהחלטת אסיפה. 
9.6.3. הצבעות – יו"ר האסיפה יחליט אם להצעה שהועמדה להצבעה היה רוב ברור. 
אם יו"ר האסיפה מסופק בכך, או לפי דרישת 2 מהנוכחים, ידאג לספירת מצביעים, ולפי החלטתו, או לפי דרישת 2 מהנוכחים, ידאג לספירת הקולות. בהצבעות חוקתיות ימנה תמיד מספר הקולות. ההצבעות תהינה גלויות ובהרמת יד, אלא אם כן האסיפה החליטה אחרת. 
9.6.4. קבלת ההחלטות – החלטה שאיננה בשאלה חוקתית, תתקבל לפי רוב קולות. החלטה בשאלה חוקתית, תתקבל בהצבעה על פי רוב שני שליש הקולות. אם החלטה כזאת קבלה רוב קולות פשוט בלבד, תובא בו במקום ומיד לקריאה שנייה ואחרונה. בכל מקרה ההחלטה תתקבל ברוב של שני שליש הקולות. 
9.6.5. משאל – אסיפה כללית יכולה להחליט על עריכת משאל בכתב בהצעה העומדת על סדר יומה. המשאל יאורגן ויפוקח ע"י ועדת הביקורת שתשלח לכל חבר ארגון גיליון משאל שיכיל את נוסח ההצעה וההצהרות : "אני תומך בהצעה זו" ו- "אני מתנגד להצעה זו". החזרת גיליון המשאל, כשהוא חתום, תחשב כהשתתפות במשאל רק אם יתקבל בחזרה תוך שבועיים מיום המשלוח. סמכויות המשאל כסמכויות האסיפה הכללית.
9.6.6. קיום אסיפות והצבעות בהיוועדות חזותית/מרחוק - בכל מקום בו נאמר בתקנון זה " אסיפה" או הצבעה" – משמעה גם אסיפה או הצבעה שנערכו באמצעי היוועדות חזותית/מרחוק.
"היוועדות חזותית/מרחוק" תהא כל אמצעי בו כל המשתתפים חוזים ושומעים את כל יתר המשתתפים באסיפה, וניתן לקיים דיון כפי שניתן היה בהתכנסות פיזית.
ההשתתפות באסיפה כאמור תהיה אישית, תוך אימות זהות כל משתתף באסיפה ובהצבעה.

10. זכויות החטיבות

10.1. הבעת אי אמון בנציג החטיבה בועד – הביעו 50% מחברי החטיבה אי אמון בנציגם בועד, יחשב הנציג כמתפטר מהועד.

11. הסכם שכר ויחסי עבודה

11.1 במשא ומתן בטכניון, ייוצג הארגון ע"י הועד או נציגיו.

11.2 במשא ומתן ארצי, הועד יבחר את נציגיו למו"מ. נציגים אלה ידווחו באופן שוטף לועד על מהלך המו"מ ויפעלו לפי הנחיות הועד ובאישורו. הועד ידווח לחברי הארגון על מהלך המו"מ בשלביו המשמעותיים.

11.3 על הסכם השכר יחתום יו"ר הארגון לאחר קבלת אישור רוב חברי הועד.

11.4 הועד מוסמך להכריז על סכסוך עבודה ועל הכוונה להפעיל שביתה ו/או כל אמצעיים ארגוניים ולהוציא הודעות כאמור. הועד רשאי ליזום ולהפעיל אמצעים ארגוניים מלאים או חלקיים.

12. רכוש הארגון וכספיו

12.1 הארגון רשאי, לשם קידום מטרותיו בלבד :

12.1.1 לגבות דמי חברות לפי החלטת הועד. 
12.1.2 לרכוש או לקבל מקרקעין או מיטלטלין ולהחזיק בהם. 
12.1.3 לקבל הלוואות המבוטחות ע"י רכוש הארגון. 
12.1.4 להעסיק עובדים בשכר.

12.2. פעולות כספיות הנעשות מתוך רכוש הארגון בהיקף העולה על דמי חברות של כלל חברי הארגון במשך 4 חודשים, טעונות אישור האסיפה הכללית, או משאל, מראש, כשהנושא מופיע בסדר היום.

12.3. לחטיבות אין חלק ברכוש הארגון. המנגנון המשרדי של הארגון עומד לרשות החטיבות ופעולותיהן החוקיות.

12.4. נכסי והכנסות הארגון ישמשו אך ורק למטרותיו כמפורט בסעיף 2 לעיל. חלוקת רווחים או טובות הנאה אסורים בכל צורה שהיא לחבריו.

12.5. במקרה של פירוק הארגון, יועבר רכוש הארגון לידי ארגון או מוסד ציבורי אחר הפועל למטרה ציבורית דומה ולא יחולק בין החברים.

13. נוהל

נוהל - האסיפות תנוהלנה על פי כללי הנוהל אשר אושרו ע"י האסיפה הכללית (נספח א').


נספח א'

נוהלי דיון באסיפות ארגון הסגל

1. יוזם האסיפה

על פי סעיף 9.3 בתקנון (הסעיף הרלבנטי בתקנון).

2. מניין חוקי – על פי תקנון הארגון

א. האסיפה תתקיים בנוכחות חבר אחד לפחות של ועדת הביקורת. ב. בטרם פתיחת האסיפה תוודא ועדת הביקורת נוכחות מניין חוקי ותאשר פתיחת האסיפה. לאחר בחירת יו"ר האסיפה, יערוך היו"ר ספירת נוכחות אם נראה ליו"ר כי אין מניין חוקי, או כשחבר ארגון מסב תשומת לבו לכך בהצעה לסדר. ספירת הנוכחים תיערך במידת הצורך, רק במועד תחילת דיון בהצעה עיקרית. ג. האסיפה מנועה מלקבל החלטות לאחר שהתברר כי אין בה מניין חוקי. מאידך גיסא, לא תתבטל רטרואקטיבית החלטת אסיפה על סמך טענה לאחר מעשה שלא היה מנין חוקי בעת קבלתה.

3. בחירת יו"ר האסיפה

תעשה על פי התקנון. היו"ר ידאג לקיום האסיפה על פי הנוהל ותקנון הארגון. במידת הצורך יוכל היו"ר להתייעץ עם ועדת הביקורת או נציגה, במהלך האסיפה.

4. משך האסיפה

לא יחרוג מהזמן המצוין בהודעה על האסיפה למעט במקרה של החלטה על שביתה או עיצומים, אשר בו לא יוגבל משך האסיפה אלא על פי הצעת היו"ר או על פי הצעה לסדר לאחר שתאושרנה בהצבעה מיד עם הצעתן.

5. הצבעת וספירת קולות

תעשה על פי התקנון.

6. הכרעה

תעשה על פי התקנון.

7. דיון והצעות החלטה

א. הדיון יתקיים על פי סדר הסעיפים בהזמנה לאסיפה. ב. בעת הדיון בסעיף "דווח" אין להעלות הצעות ולהצביע עליהן. ג. לפני הדיון הכללי בהצעה עיקרית או הצעת תיקון שעל סדר היום, תינתן ליוזם ההצעה הזכות להציג הצעתו לאסיפה ולנמקה. ד. אין להעלות הצעות החלטה עיקריות בזמן האסיפה.

8. הצעה עיקרית

מוגשת אך ורק על ידי יוזם האסיפה, וכתובה בסדר היום.

9. הצעת תיקון

מוגשת במהלך הדיון (+ תומך), או על ידי יוזם האסיפה.

10. סדר הדיון והצבעה על הצעה עיקרית והצעות תיקון יהיה כדלהלן:

קודם על הצעות התיקון לפי סדר העלאתן ורק בסוף על ההצעה העיקרית. היו"ר רשאי להציע סדר הצבעה אחר. חבר ארגון יוכל לערער על קביעתו של היו"ר, בתנאי שיצטרף תומך נוסף לערעור, ובמקרה זה תיערך הצבעה אם לקבל את הצעת חבר הארגון או הצעת היו"ר.

11. כללי מתן רשות הדיבור:

א. חבר ארגון יבקש רשות להתבטא או להציע הצעות תיקון בהרמת יד. בקשה להצעת "בזק" (ר' להלן) תיעשה על ידי קימה או על ידי הצבעה וקריאה "הצעת בזק". רשות הדיבור תמתן בד"כ לפי סדר הרמת היד. לא יורשה לחבר ארגון לדבר פעם שנייה על הצעה כל עוד לא התייחסו אליה כל חברי הארגון האחרים המבקשים להתבטא. ב. יו"ר האסיפה יכול להשתתף בדיון אך עליו למנות תחילה כממלא מקומו את יו"ר ועדת הביקורת (או בהיעדרו – אחד משאר חברי הועדה) עד לסיום ההצבעה בסעיף הנדון. ג. לא ייסגר דיון בהצעה כל עוד מבקש את רשות הדיבור חבר ארגון אשר טרם מיצה את זכותו להתבטא בנושא, אלא על סמך קבלת החלטה להגביל את משך הדיון.

12. משך הדיבור

יהיה עד 5 דקות, או פחות, לפי החלטת היו"ר עד למינימום של 2 דקות.

13. נוהלי קבלת החלטה:

א. לפני הצבעה יקרא היו"ר את הנוסח המלא של ההצעה ואם הדבר ניתן, יציגו על גבי לוח או מסך 
ב. נוהלי הצבעה יהיו על פי תקנון הארגון.

14. הצעות נוהל

נדונות מיד עם העלאתן ומוכרעות בהצבעה במידת הצורך. הצעות בזק (בעלות זכות קדימה – שם זמני) מקבלות רשות דיבור מיידית – הדובר מודיע ליו"ר שיש לו הצעת בזק, להלן פירוט הצעות הנוהל (מעובד על פי הלוי ורגבי, 1984):

הצעות הנוהל הנמקה תומכים דיון הצבעה (1 )
א. להעביר להכרעת הועד + 4 + + רוב של 2/3
ב. להעביר לועד להכנת דיון נוסף 
באסיפה קרובה ( 2 )
+ 4 + + עפ"י החלטת ו. הביקורת
ג. לדחות למועד מוגדר + 1 - +
ד. להעביר להכרעה במשאל (3 ) + 4 + + רוב של 2/3
ה. להגביל משך הדיון או להרחיבו 
(הצעת חבר ארגון)
+ 1 - + רוב של 2/3
ו. להגביל משך הדיון או להרחיבו 
(הצעת יו"ר האסיפה)
+ (4 ) - - + (4 )
ז. לחלק או לאחד דיון או הצבעה 
בסעיפים שונים
+ 1 - +
ח. להצביע ללא דיון נוסף - 1 - + רוב של 2/3
ט. הצעה לסדר (5 ) בזק - - + יו"ר פוסק או מעמיד להצבעה
יא. פסק זמן בזק 1 - +
יב. שאלה נוהלית ובקשת מידע בזק - - -
יג. לנעול את האסיפה בזק 1 - +

 

הערות:

  1. הסימן "+" (ללא תוספת) פירושו הכרעה ברוב רגיל.
  2. רק בנימוק כי חסר מידע ספציפי לקבלת החלטה.
  3. המשאל יכול להתייחס להצעה עיקרית בלבד. נוסח ההצעה במשאל יהיה זהה לנוסח ההצעה שעמדה בפני האסיפה.
  4. רק במקרה התנגדות. ללא התנגדות אין הנמקה ואין הצבעה.
  5. פניה ליו"ר לפסיקה נוהלית, כאשר חלה לדעת החבר הפרת תקנה או פגיעה בנוהל, או סטייה מסדר היום.

15. שונות:

א. בכל עניין אחר שאינו מוגדר בנוהל הדיון או בתקנון ארגון הסגל יקבעו כללי (1970) H.M. Robert .

ב. במקרה של אי הסכמה בין תקנון הארגון מצד אחד לבין כללי הנוהל או כללי Robert מצד שני, יקבע תקנון הארגון.

ג. הפרשנות לתקנון הארגון, לכללי הנוהל ולכללי Robert ומשמעותם לנושא הנדון, תוכרע במידת הצורך על ידי ועדת ביקורת או נציגה באסיפה.

צטרפו לרשימת דיוור